Revuploech Koatstertille spilet foar de 23 ste kear harren Nijjiersrevu mei as titel:

“Oars as oars.”

In revu mei ferskate eleminten oer de sitewaasjes , dy’t we tsjintwurdich yn ‘e wrâld
meimeitsje, mar fansels ek tige werkenbare sitewaasjes út eigen omjouwing.
2019-10-29 22.11.57-1
Dagen
Uren
Minuten
De voorverkoop in MFA Tillehus is gestart.

SEIS Ûtfierings

De seis útfierings binne dit kear op freed 27 (première) en sneon 28 desimber en
op 3, 4, 10, & 11 jannewaris  yn it Tillehûs yn Koatstertille.

It begjint alle jûnen om 8 oere.

Op sneontejûnen is der yn it skoft en nei ôfrin live muzyk.

Bestel eenvoudig je toegangskaarten online

Contact

Locatie

MFA Tillehus
Goudtsjebomstrjitte 34a
9288 AM Kootstertille

Contact Us

Telefoon: 06-839499882

Email : info@revu-koatstertille.nl