Revuploach Koatstertille

Revuploech Koatstertille

Wêrom, wannear , wêrhinne…?

Utfierings

De seis (!) útfierings binne dit kear op sneon 29 (première)  desimber en op 4, 5, 11, 12 & 19 jannewaris yn it Tillehûs yn Koatstertille. It begjint alle jûnen om 8 oere.
Alle jûnnen is der yn it skoft en nei ôfrin muzyk.

Kontakt

Stichting Revuploech Koatstertille
Rykswei 18
9288 CC Kootstertille
Email: info@revu-koatstertille.nl
 

Hawwe jo in fraach?