Adfertearje?

Wolle jo by de foarstellings fan de Revu adfertearje en dermei de Revu finansjeel stypje?
Wy biede hjir ferskate mooglikheden foar!

Njonken dizze sponsorpakketten binne der ferskate mooglikheden foar ekstra stipe lyk as muzyk, klean en/as technyk. Nim hjir foar kontakt mei ús op.
*
*
*