Revuploech Koatstertille spilet for de 24 ste kear harren Nijjiersrevu mei as titel:

“Oars as oars.”

In revu mei ferskate eleminten oer de sitewaasjes , dy’t we tsjintwurdich yn ‘e wrâld
meimeitsje, mar fansels ek tige werkenbare sitewaasjes út eigen omjouwing.

Contact

Locatie

MFA Tillehus
Goudtsjebomstrjitte 34a
9288 AM Kootstertille

Contact Us

Telefoon: 06-83949882

Email : info@revu-koatstertille.nl