De ploech:

De Revu Ploech bestiet dit jier ût de folgjende spilers:

Bern:
Aniek Hoekstra
Hannah Huisman
Marinke van der Galiën
Rebecca van Kammen
Xander van der Galiën

Grutten:
Meindert Brouwer,
Geert Hager,
Atze de Haan,
Kaatje Zwaagstra,
Jouke de Jong,
Sijke Zuidersma,
Aukje Jagersma,
Albert de Haan,
Lutske Wobbes,
Sanne Hoekstra,
Douwe Wobbes,
Freerk Elzinga,
Lutske Bosman,
Hille Elzinga,
Liesbeth de Boer,
Amarins Kuiper,
Treja Boersma
Arjen Vries.

Rezjy / sang / muzyk

Jan Smit

Rezjy

Liesbeth Riemersma

Sang

Bestjoer

In fraach oan immen fan de ploech, rezjy of it bestjoer, stel him fia Facebook: