De spilers fan 2019

 • Meindert Brouwer
 • Albert de Haan
 • Atze de Haan
 • Hille Elzinga
 • Jouke de Jong
 • Mellissa Helder
 • Douwe Wobbes
 • Sijke Zuidersma
 • Amarins Kuiper
 • Sanne Hoekstra
 • Wytske Nicolai
 • Arjen Vries
 • Baukje Wijnsma
 • Tineke Wobbes
 • Anneke Wobbes
 • Kaatje Zwaagstra

Rezjy / sang / muzyk

Tineke Nicolai

Rezjy

Liesbeth Riemersma

Sang

Bestjoer

In fraach oan immen fan de ploech, rezjy of it bestjoer, stel him fia email.