De ploech

De revuploech bestiet út:

Revuploech
Revuploech

Spilers

Albert de Haan

Amarins Kuipers

Andries Hovinga

Anneke Wobbes

Arjen Vries

Atze de Haan

Aukje Jagersma

Geert Hager

Freerk Elzinga

Liesbeth de Boer

Lutske Bosman

Meindert Brouwer

Sieuwke Boorsma

Theadora Hoekstra

Tryntsje Veenstra

Sijke Zuidersma

Willy Postma

 

Teksten

Andries Hovinga

Douwe Wobbes

Geert Hager

Pytsje Scherjon

 

Lietteksten

Geert Hager

 

Muzyk

Tseard Nauta (komponist)

Atsje en Sander Lettinga (muzikale lieding)

 

Rezjy

Sander Kalsbeek

 

Koreografy

Amarins Kuipers

Lutske Huisman

 

Dekor

 

Ûntwerp:

 

 

Bouwploech:

Amarins Kuipers

Arjen Vries

Albert de Haan

Atze de Haan

Freerk Elzinga

Meindert Brouwer

Tryntsje Veenstra

 

Klean

Anneke Wobbes

Aukje Claus

Lutske Huisman

Sijke Zuidersma

Theadora Hoekstra

 

Kap- en grimewurk

Elske de Beer, Elske's haarsalon Augustinusga

Geertje Bosman

Lutske Bosman 

 

Ynsteksters/rekwisiten

Kaatje Zwaagstra

Tineke Wobbes

 

Ljocht en lûd

 

 

Ferlotting

Kaatje Zwaagstra

Sieuwke Boorsma

 

PR-kommissje

Andries de Boer

Anita Vellema

Hennie Visser

Jannie Scherjon

Liesbeth de Boer

Ytsje Kobus

 

Webside

Anita Vellema

 

Bestjoer

Andries de Boer, foarsitter

Anita Vellema, Yn Oarder administraasjes, ponghâldster

Theadora Hoekstra, skriuwster

 

DVD Opname's

 

Eduard Rekker

 

 

 

Iepening
Iepening
Iepening
Iepening
Iepening
Iepening
Iepening
Iepening
Iepening
Iepening
Iepening
Iepening
Meidwaan
Meidwaan
Meidwaan
Meidwaan
Meidwaan
Meidwaan
Meidwaan
Meidwaan
Meidwaan
Meidwaan
Liet: Kieze
Liet: Kieze
Liet: Kieze
Liet: Kieze
Liet: Kieze
Liet: Kieze
Relaasje
Relaasje
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Wannear sil it węze
Weryndieling
Weryndieling
Weryndieling
Weryndieling
Weryndieling
Weryndieling
Weryndieling
Weryndieling
Liet: Hoe sizze jo dan..
Liet: Hoe sizze jo dan..
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Fuotbalreuny
Bern
Bern
Bern
Bern
Yn'e stal
Yn'e stal
Yn'e stal
Yn'e stal
Yn'e stal
Yn'e stal
Yn'e stal
Yn'e stal
Liet: Wy wolle in bolle
Liet: Wy wolle in bolle
Liet: Wy wolle in bolle
Liet: Wy wolle in bolle
Liet: Wy wolle in bolle
Liet: Wy wolle in bolle
Swangerskipgymnastyk
Swangerskipgymnastyk
Swangerskipgymnastyk
Swangerskipgymnastyk
Swangerskipgymnastyk
Swangerskipgymnastyk
Swangerskipgymnastyk
Swangerskipgymnastyk
Swangerskipgymnastyk
Swangerskipgymnastyk
Swangerskipgymnastyk
Swangerskipgymnastyk
Liet: Lytse dreamer
Liet: Lytse dreamer
Liet: Lytse dreamer
Liet: Lytse dreamer
Jan syn jierdei
Jan syn jierdei
Jan syn jierdei
Jan syn jierdei
Jan syn jierdei
Jan syn jierdei
Duns: Lekker ite
Duns: Lekker ite
Duns: Lekker ite
Duns: Lekker ite
Lekker ite
Lekker ite
Lekker ite
Lekker ite
Lekker ite
Lekker ite
Lekker ite
Lekker ite
Liet: Man út myn dreamen
Liet: Man út myn dreamen
Smurfen
Smurfen
Smurfen
Smurfen
Smurfen
Smurfen
Smurfen
Smurfen
Slot
Slot
Slot
Slot
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris
Nei ôfrin 10 jannewaris