Adfertearje?

Wolle jo by de foarstellings fan de Revu adfertearje en dermei de Revu finansjeel stypje?
Wy biede hjir ferskate mooglikheden foar!

Optie 1

Zonder vrijkaarten
50,-
 • Uw advertentie 1 maal opgenomen in de presentatie.
 • Naamsvermelding als sponsor op onze website.
 • Deze optie bevat GEEN toegangskaarten voor een voorstelling.

Optie 2

Met 2 vrijkaarten
75,-
 • Uw advertentie 1 maal opgenomen in de presentatie.
 • Naamsvermelding als sponsor op onze website.
 • Deze optie bevat TWEE toegangskaarten voor een voorstelling naar keuze.

Optie 3

Met 2 vrijkaarten
100,-
 • Uw advertentie 2 maal opgenomen in de presentatie. In de presentatie kan een animatie/bewegend beeld opgenomen worden.
 • Naamsvermelding als sponsor op onze website.
 • Deze optie bevat TWEE toegangskaarten voor een voorstelling naar keuze.
 •  
Populair

Optie 4

Met 2 vrijkaarten
150,-
 • Uw advertentie 2 maal opgenomen in de presentatie. In de presentatie kan een animatie/bewegend beeld opgenomen worden.
 • Naamsvermelding als sponsor op onze website.
 • Uw logo achterop de programmaflyer
 • Deze optie bevat TWEE toegangskaarten voor een voorstelling naar keuze.

Optie 5

Met 4 vrijkaarten
Vanaf 250,-
 • Uw advertentie 2 maal opgenomen in de presentatie. In de presentatie kan een animatie/bewegend beeld opgenomen worden.
 • Naamsvermelding als sponsor op onze website.
 • Deze optie bevat VIER toegangskaarten voor een voorstelling naar keuze.
 •  
Populair

Njonken dizze sponsorpakketten binne der ferskate mooglikheden foar ekstra stipe lyk as muzyk, klean en/as technyk. Nim hjir foar kontakt mei ús op.

Contact

Locatie

MFA Tillehus
Goudtsjebomstrjitte 34a
9288 AM Kootstertille

Contact Us

Telefoon: 06-83949882

Email : info@revu-koatstertille.nl